укр рус eng
 
Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів
Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та спеціальної звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до Законів України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про недержавне пенсійне забезпечення”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про аудиторську діяльність”, „Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України”, затвердженого Указом Президента від 04.04.03 № 292, Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості Національних стандартів  згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03 № 122 (далі – МСА), а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Розділ 1. Загальні положення
 

1.1. Рекомендації розроблені з метою підвищення рівня прозорості і відкритості річної фінансової звітності та спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду та  адміністратора недержавних пенсійних фондів (далі – Адміністратор).

1.2. Об’єктом аудиту є річна фінансова звітність недержавного пенсійного фонду та Адміністратора, яка підлягає офіційному оприлюдненню, та спеціальна звітність, які подаються до Держфінпослуг.

1.3.  Річна фінансова звітність та спеціальна звітність недержавного пенсійного фонду та Адміністратора мають бути перевірені аудитором з метою підтвердження їх достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим до них вимогам з врахуванням особливостей законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

1.4. Аудиторський висновок, що подається разом з відповідними звітами до Держфінпослуг, рекомендується складати згідно з вимогами чинного законодавства України, МСА та з урахуванням цих Рекомендацій.

Розділ 2. Рекомендації щодо змісту аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та спеціальної звітності  недержавного пенсійного фонду , Адміністратора


2.1. В аудиторські висновки за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду, Адміністратора, рекомендується включати такі елементи: 

2.1.1. Назва аудиторського висновку.

2.1.2. Основні відомості про аудитора ( аудиторську фірму):

 а) прізвище, ім’я та по батькові (найменування);
 б) номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;
 в) аудиторські фірми наводять для всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці, а аудитори, що одноособово надають аудиторські послуги, стосовно себе особисто: номер, серію, дату видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора; номер, серію, дату  видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ; телефон, поштову та електронну адресу.

 2.1.3. Основні відомості про недержавний пенсійний фонд:

 а) повна назва та його вид;
 б) код за ЄДРПОУ;
 в) місце знаходження;
 г) дата державної реєстрації;
 ґ) дата та номер рішення Держфінпослуг про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ;
 д) дата внесення змін до установчих документів;
 е) основні види діяльності відповідно до установчих документів;
 є) кількість засновників та їх перелік ( фізичні особи – прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер; юридичні особи – назва, код за ЄДРПОУ, організаційна форма, місцезнаходження, телефон (факс));  ж) склад ради фонду;
  з) банківські реквізити;
 и) дата укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем. 

2.1.4. Основні відомості про Адміністратора:

а) повна назва;
 б) код за ЄДРПОУ;
 в) місцезнаходження;
г) дата державної реєстрації;
ґ) дата та номер рішення Держфінпослуг про внесення інформації в Державний реєстр фінансових установ;
 д) дата внесення змін до установчих документів;
 е) кількість акціонерів, істотна участь яких у капіталі становить не менше 5 відсотків (фізичні особи – прізвище, ім’я та по батькові, частка в статутному капіталі; юридичні особи – назва, організаційна форма, місцезнаходження, телефон (факс), частка в статутному капіталі);
  є) чисельність працівників, в тому  числі кількість працівників, які мають кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування пенсійних фондів;
з) банківські реквізити;
 ж) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності, включаючи ліцензію з управління активами недержавного пенсійного фонду ( в разі її наявності);
 и)наявність відокремлених підрозділів;
 і) інформацію про пов’язаних осіб.

2.1.5. Відомості про умови договору на проведення аудиту:

 а) дата та номер договору на проведення аудиту;
б) період, яким охоплено проведення аудиту;
 в) дата початку та дата закінчення аудиту.

2.1.6. Опис перевіреної фінансової інформації.

2.1.7. Положення про відповідальність управлінського персоналу Адміністратора, членів ради недержавного пенсійного фонду та аудитора.

2.1.8. Параграф, що описує обсяг аудиторської перевірки (посилання на МСА, які застосовуються до аудиторських завдань спеціального призначення, а також на ці рекомендації; опис роботи, виконаної аудитором).

2.1.9. Параграф, що містить думку аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності недержавного пенсійного фонду або Адміністратора, що складається з:

 а) балансу;
 б) звіту про фінансові результати;
 в) звіту про рух грошових коштів;
 г) звіту про власний капітал;
ґ) приміток до річної фінансовою звітності.

 2.1.10. У аудиторському висновку за наслідками проведення аудиту спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду рекомендується включати параграф, що містить думку аудитора щодо їх відповідності вимогам Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.06.2004 № 1100:

 а) загальних відомостей про недержавний пенсійний фонд;
 б) звітних даних про надходження до пенсійного фонду;
 в) звітних даних про використання пенсійних активів;
 г) звіту про укладені пенсійні контракти з недержавного пенсійного забезпечення;
 ґ) звітних даних про реалізацію пенсійної схеми;
 д) інформації про результати розрахунку основних фінансових показників діяльності недержавного пенсійного фонду;
 е) звіту про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду;
є) звіту про виконані угоди, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду;
ж) звітних даних про учасників недержавного пенсійного фонду.
 
2.1.11. У аудиторському висновку за наслідками проведення аудиту Адміністратора рекомендується включати параграф, що містить думку аудитора щодо відповідності загальних відомостей про Адміністратора вимогам Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.06.2004 № 1100.

2.1.12. Окремий параграф, що містить опис фактичного стану справ у недержавному пенсійному фонді та думку аудитора щодо відповідності чинному законодавству і встановленим нормативним вимогам та/або коректності визначення:

 а) обраної облікової політики та методів її застосування;
б) розміру пайового капіталу;
 в) складу та структури активів у відповідності до Закону  України „ Про недержавне пенсійне забезпечення”;
г) оцінки активів;
ґ) порядку розрахунку та обліку зобов’язань фонду перед учасниками, а також суб’єктами, що обслуговують пенсійний фонд;
д) використання та розподілу інвестиційного прибутку;
 е) розрахунку показників фінансового стану.

2.1.13. Окремий параграф, що містить опис фактичного стану справ у Адміністратора та думку аудитора щодо відповідності чинному законодавству і встановленим нормативним вимогам та/або коректності визначення :

а) обраної облікової політики та методів її застосування;
б) використання та розподілу прибутку;
в) розрахунку показників фінансового стану.

2.1.14. Дата надання аудиторського висновку.

2.1.15. Підпис аудитора.

Розділ 3.

Рекомендації щодо порядку оформлення аудиторського висновку


У назві аудиторського висновку рекомендується відображати повну назву недержавного пенсійного фонду або Адміністратора та мету аудиту. Зброшурований (прошнурований) та засвідчений печаткою аудитора (аудиторської фірми) аудиторський висновок підписується аудитором. На зворотному боці останньої сторінки робиться засвідчений підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (аудитора, що одноособово надає аудиторські послуги) надпис: „Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою (кількість) сторінок”.
Особистий кабінет Стати учасником
© 2019 Недержавний пенсійний фонд "ВСЕ"